• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe na listopad – Jabłuszka

  • -

Treści programowe na listopad – Jabłuszka

Temat tygodnia I: Listopadowe uroczystości
· nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
· rozwój mowy, zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
· rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych, patriotycznych
· wzbogacanie wiedzy na temat ojczyzny
· zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów
· rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej
· kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

Temat tygodnia II: Jesienna pogoda
· współdziałanie z rówieśnikami w zabawie
· obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy
· dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni
· próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
· dostrzeganie kształtów i kolorów chmur, rozwijanie wyobraźni
· dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów
· grupowanie elementów według wielkości
· opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu

Temat tygodnia III: Zwierzęta domowe
· różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy
· liczenie w dostępnym zakresie
· kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
· rozwój mowy, zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
· kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami
· identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem, rozwijanie empatii
· interpretowanie muzyki poprzez ruch, doskonalenie umiejętności śpiewu
· grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość, przeliczanie w dostępnym zakresie
· zapoznanie z pracą weterynarza
· doskonalenie umiejętności rozpoznawania głosów zwierząt domowych

Temat tygodnia IV: Zimno, coraz zimniej
· wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
· doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów
· poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę)
· rozwijanie sprawności manualnej
· wiązanie opisu słownego z treścią obrazka
· poznawanie różnych materiałów, posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki
· rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej
· poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt