• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Śliweczki

 • -

Treści programowe marzec – Śliweczki

Treści programowe realizowane w marcu

Krąg tematyczny: Odkrywamy tajemnice Ziemi

 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie
 • rozwijanie mowy i myślenia, posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według kryterium

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas

 • kształtowanie czynności samoobsługowych
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Krąg tematyczny: Mali ekolodzy

wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej

 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium