• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800 Przedszkole

Żłobek- projekt pn. „Spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”

  • -

Żłobek- projekt pn. „Spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”

Gmina Kołbaskowo wraz ze Związkiem Gmin Gartz (nad Odrą) realizuje projekt, pn. „Spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”
Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 31.01.2021 r.

Celem projektu jest podtrzymywanie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi po obu stronach. 


Z uwagi na fakt, iż gmina Kołbaskowo i związek gmin Gartz od lat prowadzą współpracę na różnych polach (zarówno wydarzeń kulturalno-turystycznych jak i infrastrukturalnych), ich przedstawiciele i mieszkańcy chcą wspierać się nawzajem również w obliczu epidemii. Od lat dzieci i młodzież odwiedzają nawzajem zagranicznych sąsiadów, biorą udział w różnych wspólnych świętach, itd. W sytuacji, kiedy nie można,
z przyczyn bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizować zagranicznego wyjazdu i integrować się w sposób bezpośredni, gminy zaproponowały rozwiązanie, dzięki któremu ich współpraca na polu edukacji zostanie zachowana, a ponadto będą mogły skorzystać z wzajemnych doświadczeń i pomysłów na radzenie sobie ze skutkami epidemii, które dotykają wszystkich stref życia społecznego.
Projekt realizowany będzie dwutorowo:

1. U obu partnerów powstały zespoły robocze, składające się z przedstawicieli oświaty, kierownictwa szkół, przedszkoli, pełnomocników ds. oświaty oraz pracowników urzędów gmin. Zespoły, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, odbędą 3 wideokonferencje. Podczas spotkań online przeprowadzono dyskusję nt. systemu edukacji, zdalnego nauczania i prowadzenia opieki nad najmłodszymi dziećmi w czasach epidemii. Obie strony poznają przepisy obowiązujące w każdym kraju w tym zakresie, przedstawią problemy związane z obecną sytuacją i opiszą jak dotychczas rozwiązano problematyczne kwestie.
2. Pracownicy oraz uczniowie i przedszkolaki po obu stronach Odry, by zacieśnić więzy ze swymi zagranicznymi przyjaciółmi przeprowadzili akcję czytania.. Niemieckie dzieci wysłuchają najsłynniejszych polskich legend, baśni i bajek, polskie dzieci wysłuchają najbardziej znanych niemieckich historii. Dzięki temu dzieci z obu stron Odry poznają swoją kulturę i przybliżą wzajemnie swoje tradycje.

W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie informatyczne oraz środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, które przekazano do publicznych placówek oświatowych w Gminie Kołbaskowo.

***
Die Gemeinde Kolbaskowo führt gemeinsam mit der Union der Gemeinden von Gartz (an der Oder) das Projekt „Lass uns im Netz treffen! Deutsch-polnische Lesungen: Sagen, Märchen und Legenden”.
Zeitraum der Projektdurchführung: 01.07.2020r. – – 31.01.2021 r.
Das Projekt setzt sich die Aufrechterhaltung und Unterstützung der deutsch-polnischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie auch den Austausch von Erfahrungen im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung beiderseits der Oder zum Ziel.
Da die Gemeinde Kołbaskowo und das Amt Gartz (Oder) bereits seit mehreren Jahren auf versch. Ebenen eine Zusammenarbeit pflegen (Kulturelle und Tourismusevents sowie Zusammenarbeit in der Infrastruktur), wollen sich Einwohner und die mitwirkenden Vertreter der Einrichtungen auch in der Corona-Krise gegenseitig unterstützen.
Schon seit Jahren finden gegenseitige Besuche im Nachbarland statt, Kinder und Jugendliche nehmen an gemeinsamen Veranstaltungen, Festen usw. teil. In einer Situation, wo es aus nachgewiesenen Gründen wegen Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht möglich ist, einen Besuch im Ausland zu organisieren und sich direkt zu integrieren, haben die Gemeinden eine Lösung vorgeschlagen, die ihre Zusammenarbeit im Bildungsbereich aufrechterhält und darüber hinaus von den gegenseitigen Ideen und Erfahrungen profitieren, wie man mit den Herausforderungen und Auswirkungen einer Epidemie, wo das Virus alle unsere Lebensbereiche bestimmt, umgehen soll und kann.
Das Projekt wird zweigleisig durchgeführt:

1. Die beiden Partner bilden eigene Arbeitsgruppen, die aus Vertretern des Bildungswesens, d. h. Kita- und Schulleitern, Bildungsbeauftragten sowie aus Mitarbeitern der Gemeindeämter bestehen. Die Arbeitsgruppen werden sich dreimal via Videokonferenzen treffen, auf denen Themen im Bereich des Bildungssystems, wie Lernen aus der Ferne und Betreuung der jüngsten Kinder während der Covid-19-Krise, diskutiert werden. Die beiden Partner werden in den in jedem Land diesbezüglich geltenden Vorschriften geschult, stellen die mit der Epidemie verbundenen Probleme dar und beschreiben, wie umstrittene Fragen bei ihnen bisher behandelt werden. Jede Partei kann sich Ideen des Nachbarn zunutze machen sowie mit ihm ganz neue Vorgehensweisen entwickeln, die von den beiden Parteien in der täglichen Praxis eingesetzt werden können.
2. Um Beziehungen zu ausländischen Freunden zu festigen, organisieren Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen, Schüler und Kindergartenkinder beiderseits der Oder eine gemeinsame Leseaktion. Sie besteht darin, dass Lehrer/innen und Erzieher/innen ungefähr einmal pro Monat den Kindern verschiedene Geschichten vorlesen werden. So lernen deutsche Kinder die bekanntesten polnischen Legenden und Märchen kennen, während sich polnische Kinder mit den beliebtesten deutschen Kindergeschichten vertraut machen. Das ermöglicht den Kindern beiderseits der Order, sich die Kultur, Sitten und Bräuche des Nachbarn anzueignen

Im Rahmen des Projekts wurden IT-Ausrüstung sowie persönliche Schutz- und Desinfektionsmittel gekauft und an die öffentlichen Bildungseinrichtungen in der Gemeinde Kołbaskowo geliefert.

 

                                                                                                           

Załączniki do pobrania