• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Europie – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO)  informujemy, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w stosunku do własnej organizacji, jak i jednostek jemu podległych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

               Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

               RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
 • zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednocześnie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław, tel. 915065800, e-mail: przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

 1.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław   lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;  
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • warunkiem prowadzenia sprawy w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu  i wynika z przepisów prawa;
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu.

     3. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


 • -

 • -

 • -

Informacja o rekrutacji

Informujemy, że po weryfikacji deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu, liczba wolnych miejsc w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie 48.

Rocznik 2014 – 6 miejsc

Rocznik 2015 – 42 miejsca

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru – w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w sekretariacie.


 • -

 • -

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych


16 kwietnia 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Na rok szkolny 2018/2018 prowadzony będzie nabór do:
1.Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach  złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. W przypadku wniosku do Przedszkola Publicznego w Przecławiu, w tym roku wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce (sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu).

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Read More

 • -

Informacja

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że dla dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu, rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druki otrzymają Państwo bezpośrednio od wychowawców grup. Termin złożenia deklaracji – 6 kwietnia 2018r. w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu.


 • -

 • -

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą pisankę.

28 marca w naszym przedszkolu odbyło się rozdanie nagród dzieciom, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą pisankę. W konkursie wzięło udział 67 dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Wśród zgromadzonych prac zostały wyłonione dwa miejsca I, dwa miejsca II, dwa miejsca III oraz trzy wyróżnienia. Dzieci dostały nagrody oraz dyplomy. Pozostałe dzieci zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Wszystkie nagrody zostały sfinansowane przez Radę Rodziców naszego przedszkola.

Laureaci konkursu:

 • miejsca I: Karolina Dziwosz i Helena Lisowska
 • miejsca II: Zofia Kołodziejczyk i Lena Gołąb
 • miejsca III: Wiktoria Lemańczyk i Lena Czarnota
 • wyróżnienia: Aleksander Tera, Zuzanna Malinowska, Bartosz Andrzejewski

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie oraz jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom.

 M.C.

Read More

 • -

Wiosna!

https://blizejprzedszkola.pl/
żródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=333877110466753&set=gm.580376412338016&type=3&theater&ifg=1