• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
 • -

Klauzula żłobek

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: zlobek@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 605 442 440 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor ochrony danych osobowych – Krzysztof Rychel.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu objęcia dziecka opieką w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.

Pani/Pana/dziecka dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO w związku z art. 3a – ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.

Okres przechowywania danych.

Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z opieki i wychowania w Publicznym Żłobku Gminnym.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla objęcia dziecka opieką w Publicznym Żłobku Gminnym.


 • -

Klauzula przedszkole

Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Publiczne Przedszkole w Przecławiu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Publiczne Przedszkole w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120. 72-005 Przecław. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 506 58 00, na adres e-mail: sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor ochrony danych osobowych – Krzysztof Rychel.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w związku z realizacją zadań statutowych, a podstawę przetwarzania w zależności od realizowanego celu może stanowić:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli wyrażona zgoda (np. na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska, itd.).;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z zamiarem zawarcia, zawarciem i realizowaniem umowy z administratorem;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy administrator będzie realizował obowiązek prawny na nim spoczywający, wynikający z przepisu prawa;
 • 6 ust. 1 lit. d) RODO – w przypadku podejmowania przez administratora działań związanych z ratowaniem zdrowia lub życia;
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku realizowania przez administratora działań w szeroko rozumianym interesie publicznym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– podmioty świadczące obsługę prawną, informatyczną, ekonomiczną administratora,  

– jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora (Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy),

– wszelkie podmioty mogące potwierdzić prawdziwość podanych administratorowi danych,

– wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ZUS, US, Kuratorium Oświaty, Sądy, Policja itp.). 

Okres przechowywania danych.

Dane w odniesieniu do konkretnej czynności, będą przechowywane przez czas wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez administratora. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich bez wyraźnej zgody właściciela danych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO osobie, której dane administrator przetwarza w zależności od podstaw przetwarzania przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, bądź dobrowolne lub niezbędne dla załatwienia określonej sprawy. Powyższe jest uzależnione od celu przetwarzania danych osobowych i podstawy prawnej przetwarzania.