• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
 • -

Misja i wizja – Koncepcja pracy przedszkola

CELE GŁÓWNE

 1. Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości, wartości, indywidualności i oryginalności, jest szanowane i obdarzane uwagą, ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa
 2. Każdy nauczyciel zapewnia prawidłową organizację warunków do nabywania przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im samodzielną dziecięca eksplorację świata
 3. Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy i wobec potrzeb dzieci
 4. Przedszkole pomaga w przygotowaniu do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych
 5. Przedszkole wdraża nowe, twórcze, ciekawe i aktywizujące metody pracy z dziećmi w zakresie edukacji matematycznej i muzycznej.

 

ZADANIA

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci według ich potrzeb i możliwości.
 2. Wspieranie nauczycieli w trudnych sytuacjach wynikających z problemów wychowawczych występujących na grupie.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień.
 4. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci poprzez planowe i zamierzone działania nauczycieli, podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
 5. Współpraca nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, wspieranie się.
 6. Monitorowanie oddziaływań edukacyjnych, motywowanie, wzmacnianie mocnych stron dziecka.

 

WIZJA PLACÓWKI

 1. Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, są twórcze, komunikatywne, podejmują nowe wyzwania i działania podnoszące ich poziom rozwoju. Znają siebie i swoje możliwości. Akceptują odrębność innych i szanują ich. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji i bez stresu podejmują działania zmierzające do rozwiązania problemu. Dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Przygotowują się do podjęcia w przyszłości obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
 2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, nauczycieli zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowani wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie, stoją obok, pozwalają na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 5. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Wprowadzają aktywizujące formy pracy i nowe opracowane przez siebie programy oparte na nowoczesnych metodach pracy. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, maja wysokie kwalifikacje i ciągle doskonalą swoje umiejętność.
 6. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania wobec dzieci. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola oraz proponuje różne formy pomocy. Przedszkole jest otwarte na propozycję wsparcia i dialogu, którego owocem jest jest zadowolenie i radość dziecka.
 7. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 8. Przedszkole ciągle doskonali swoja bazę lokalową. Pracujemy nad doposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt sportowy, nowe meble do kącików, pomoce dydaktyczne dostosowane do aktywnych metod pracy i nowe zabawki. Urozmaicamy tereny zielone wokół przedszkola o nowy sprzęt, huśtawki, domki. Sadzimy rośliny zielone, które dają więcej cienia i chłodu w letnie upalne dni.
 9. Dzięki atrakcyjnym i ciekawym formom pracy i indywidualnego podejścia do dziecka nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoką ocenę przedszkola. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcje ze swojej pracy.

 

MODEL NASZEGO PRZEDSZKOLAKA

 

Ciekawy, świata, samodzielny, zaradny

co oznacza że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując róże samodzielne zadania

Rozważny, odpowiedzialny,

co oznacza, że:

 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd
 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób
 • daje sobie sprawę z konsekwencji zachowań własnych

Uczciwy, prawdomówny,

co oznacza:

 • szanuje własność swoją i cudzą
 • nie kłamie

Grzeczny, szanujący innych,

co oznacza:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać następujące kierunki działań:

 1. Systematyczne wdrażanie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 2. Podejmowanie działań nauczycieli w kierunku niesienia pomocy dzieciom wolniej rozwijającym się oraz dawanie możliwości rozwoju dzieciom uzdolnionym. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.
 3. Podnoszenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności matematycznych i muzycznych, ukierunkowanie działań placówki na te obszary wiedzy
 4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju
 5. Wspieranie rodziców w trudach wychowywania dzieci, stwarzanie możliwości poznawania umiejętności własnych dzieci ich potrzeb i predyspozycji w rożnych sytuacjach
 6. Stwarzanie warunków i atmosfery dobrej pracy dla wszystkich pracowników przedszkola.