• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Urlop

Sekretariat Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu zamknięty w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2018r.


 • -

 • -

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu na rok szkolny 2018/2019 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 22 czerwca 2018r. o godz. 17.00 w holu przedszkola.

Dyrektor oraz grono pedagogiczne


 • -

Komunikat

Witam Państwa,

Proszę Rodziców, którzy nie dostarczyli umów na świadczenie usług cateringowych do Dieta Care o pilne ich podpisanie i przyniesienie do kuchni .

Niedostarczenie umów do piątku ,tj.15.06.2018 oraz nieopłacenie cateringu spowoduje wstrzymanie dostarczenia posiłków dla dzieci od poniedziałku tj. od 18.06.2018 r.

Sytuacja dotyczy tylko jednych Rodziców z grupy Jezynek, jednych z grupy Gruszek, jednych z grupy Truskawek, jednych z grupy Borówek, jednych z grupy Jagódek, jednych z grupy żłobkowej .

Od poniedziałku w przypadku nie dostarczenia umów i braku wpłat za catering grupy te otrzymają o jedną porcję posiłków mniej.

Pozdrawiam, Agnieszka Zielińska


 • -

Ogłoszenie

Witam Państwa,

W sobotę tj, 09 czerwca , w godzinach od 10.00-13.00 Rodzice, którzy mają potrzebę porozmawiania ze mną, mogą przyjść i porozmawiać. Zapraszam serdecznie do kuchni (schodami  zewnętrznymi od strony placu zabaw przedszkola). Można będzie również wyjaśnić rozliczenia , jeśli macie Pastwo jakiekolwiek wątpliwości z księgowym.

Przypominam ponownie, że informacje o nieobecnościach dzieci wysyłamy tylko i wyłącznie zgodnie z umową na adres mailowy:

dietacare@interia.pl  lub nr telefonu 503 705 494.

Zgłoszenie informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu na inny adres mailowy lub inny nr telefonu, nie będzie uznawany.

Zapraszam Państwa do kontaktu  w każdą środę w godzinach 15.00-16.00 w kantorku holu głównego, tam gdzie przekazywane są Państwu rozliczenia.

Jestem również do Państwa dyspozycji pod telefonem 698  630 124, w każdy piątek w godzinach od 14.00-16.00. Jednak smsy oraz zgłaszanie nieobecności pod tym nr telefonu nie będą uwzględniane.

Pozdrawiam, Agnieszka Zielińska


 • -

Formuła obliczeń rozliczenia za wyżywienie

Witam Państwa,

Poniżej podaję sposób wyliczeń za posiłki Państwa Dzieci w poszczególnych miesiącach:

Kwiecień:

20X10=200 zł-brak odliczeń

Wszyscy Rodzice płacą taką samą kwotę.

 

Legenda:

20-liczba dni roboczych w kwietniu

10 zł-dzienna stawka żywieniowa

Maj:

19X10=190 zł

Legenda:

19-liczba dni roboczych w maju

10 zł-dzienna stawka żywieniowa

Odliczenie:

Ilość dni w jakim dziecko było nieobecne x 10 zł

Przykład:

Dziecka nie było 2 dni:

190-2X10=190-20=170 zł, czyli kwota do zapłaty wynosi 170 zł

Czerwiec:

21×10 =210

Legenda:

21-liczba dni roboczych w czerwcu

10-dzienna stawka żywieniowa

Odliczenie:

Ilość dni , w jakim dziecko było nieobecnex10 zł

Np.

Dziecka nie było 5 dni

210-5×10=210-50 =160, czyli kwota do zapłaty wynosi 160 zł.

 

Proszę również pamiętać ,że zdarzają się pojedyncze sytuacje , gdzie Rodzic uiścił za dużą lub za małą kwotę. Wtedy kwota końcowa do zapłaty za konkretny miesiąc może się trochę różnić , gdyż będzie skorygowana o nadpłatę lub niedopłatę.

Osoby, którym nie zgadza się rozliczenia, proszone są o wysłanie mailowo z swoich maili, lub sms-ów. Można również je przynieść i pokazać Pani Wiktorii w godzinach 8.00-9.00 lub 15.00-16.15 od wczoraj do piątku. Wydłużymy czas dyżuru Pani Wiktorii do piątku. Pani Wiktoria dyżuruje w kantorku holu głównego przy szatni.

Uwaga, ważne!!!

Osoby , które nie mogą odebrać rozliczenia, mogą się skontaktować  z księgowym w sobotę tj.9 czerwca w godzinach od 10.00-13.00. pod nr tel.698 630 124.

Przypominamy jednocześnie, iż informację o nieobecnościach Dzieci zgłaszamy tylko i wyłącznie na adres mailowy  lub sms-em na nr telefonu  podany w umowie.

Nieobecności zgłoszone na inny nr telefonu lub inny adres mailowy nie będą uwzględniane przez Dieta Care .

 

 


 • -

Zakończenie roku żłobkowego

Uroczyste zakończenie roku żłobkowego w starszych grupach I-IV odbędzie się dnia 21.06.2018 o godzinie 14.30 w sali nr 4


 • -

Numery rachunków – opłata za żywienie

W dniu dzisiejszym otrzymają Państwo sms-em informację na temat kwoty do zapłaty za miesiąc czerwiec ( po uwzględnieniu dotychczasowych wpłat i nieobecności z miesiąca kwietnia i maja). Paragony fiskalne wraz z dotychczasowym rozliczeniem do odbioru w holu przedszkola w dniach 5,6,7 czerwiec 2018 roku w godzinach 08.00-09.00 oraz 15.00-16.15. W przypadku rozbieżności proszę o wysłanie na adres mailowy dietacare@interia.pl zrzutu sms-ów lub maili do dnia 07.06.2018. Ponadto przypominamy, że właściwym adresem do zgłaszania nieobecności jest: dietacare@interia.pl, a numer telefonu 503705494 informacje wysłane na inny adres lub numer telefonu nie będą uwzględniane.

Opłata za żywienie płatna do 5 każdego miesiąca na nr kont:

Adresat:
Dieta Care Agnieszka Zielińska 
ul. Rolnicza 11a Mierzyn

Tytułem: Opłata za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka grupa …. żłobkowa/przedszkolna (nazwa grupy)

Read More

 • -

Rodo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO)  informujemy, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w stosunku do własnej organizacji, jak i jednostek jemu podległych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

                Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

                RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
 • zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednocześnie informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław, tel. 915065800, e-mail: sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław   lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu  i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 • -