• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Rodo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO)  informujemy, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w stosunku do własnej organizacji, jak i jednostek jemu podległych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

                Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

                RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
 • zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednocześnie informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław, tel. 915065800, e-mail: sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu z siedzibą: Przecław 120, 72-005 Przecław   lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu  i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 • -

 • -

Ważna informacja

2 maja 2018r. Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu jest zamknięty.


 • -

Rekrutacja żłobek 2018

16 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.  Utworzonych w żłobku będzie 36 miejsc.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu. Wnioski składa się w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia.

Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) w dniu 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończyły, co najmniej 20 tygodni życia,

2) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kołbaskowo,

3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym.

W przypadku liczby wniosków przewyższających ilość dostępnych miejsc dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustali kryteria przyjęć.


 • -

Życzenia

Wesołych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród srebrnych bazi i kolorowych pisanek, w gronie kochającej rodziny i przyjaciół.

 Dzieląc się jajkiem w te piękne święta,
życzymy

 samych radości a miłość Zmartwychwstałego Chrystusa niech
stanie się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.

Pracownicy Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu


 • -

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że dla dzieci, które będą kontynuować pobyt w Publicznym Żłobku Gminnym  w Przecławiu, rodzice składają deklarację o dalszej kontynuacji na rok szkolny 2018/2019 . Druki otrzymają Państwo bezpośrednio od wychowawców grup. Termin złożenia deklaracji – 6 kwietnia 2018r. w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu.


 • -

Zaproszenie na spotkanie

UWAGA!

Serdecznie zapraszamy rodziców Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu na spotkanie z nowym najemcą kuchni (od kwietnia będzie przygotowywał posiłki dla dzieci), które odbędzie się 21 marca 2018r. (środa) o godz. 17.00


 • -

Wizyta słonia Elmera

Nasze Przedszkole wzięło udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom – czyli dwa tygodnie z Elmerem. Nasi Żłobkowicze też przyłączyli się do słuchania bajek o Słoniu w kratkę i poznaniu Elmera.

Seria książek o Elmerze jest przykładem na to, iż poprzez książkę dziecko się uczy, bawi, poznaje otaczający go świat, a przede wszystkim wychowuje. Razem z Elmerem dziecko odkrywa swoje indywidualne talenty, buduje poczucie własnej wartości, uczy się tolerancji i otwartości oraz przekonuje się, że warto poznawać świat i zdobywać przyjaciół.


 • -

Dzień kota i niedźwiedzia polarnego

W naszym Żłobku obchodzimy różnego rodzaju imprezy. Luty to miesiąc , kiedy dzieci świętowały Międzynarodowy Dzień Kota i Dzień Niedźwiedzia Polarnego .

Dzień Kota (Międzynarodowy lub Światowy Dzień Kota – jak brzmi pełna nazwa) obchodzimy 17 lutego. To święto w tym roku obchodzone będzie w Polsce już po raz 12! Pierwszy Dzień Kota odbył się w naszym kraju w 2006 roku i od tego czasu co roku w lutym mruczki świętują.

28 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Te białe, puchate stworzenia wzbudzają olbrzymią sympatię nie tylko wśród dzieci. Niedźwiedzie polarne znajdują się w rejestrze gatunków narażonych na wyginięcie. Ich święto to znakomita okazja do poznania ich życia i wysłuchania bajek o tych białych misiach.


 • -

Walanetynkowy bal

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.

W dniu 12 lutego w Żłobku odbył się „Walentynkowy bal karnawałowy”. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, walentynkowy nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy.

Tego dnia już od rana w żłobku pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w sali można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana… Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.