• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

 • -

Treści programowe listopad – Truskawki

Treści programowe listopad – Truskawki

Tydzień 1: Odkrywam świat wokół mnie

– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych,

 -rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć ,

– wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt),

 kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,

-kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju

(elementy składowe adresu)

-kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)

-doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

-usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T”=śród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”,

„za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

-kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle

samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

Tydzień 2: Moja Ojczyzna -Polska

-aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i -naśladowczych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy) podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

-wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do

społeczności lokalnej

-kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody,

różnorodnych smaków kuchni regionalnych

-kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)

-kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność,

wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie)

-poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”,

„za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

-klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie)

 

Tydzień 3: Dawnej i dziś

– kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach

-aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami

-rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej,

umiejętność wygrywania i przegrywania)

-wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom

-wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

-wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych

-rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”

-wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

-zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”

-wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6

-kształtowanie świadomości własnego ciała

-kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała

-wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 

Tydzień 4: Podróżujemy w dawne czasy

-kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej   podczas ćwiczeń gimnastycznych i

zabaw ruchowych

-aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji

– kształtowanie uczuć patriotycznych

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł

– rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami

– kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

– poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”

– doskonalenie analizy sylabowej wyrazów

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

– wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

– zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”

– wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7


 • -

Kalendarium listopad – Truskawki

KALENDARIUM LISTOPAD – TRUSKAWKI

05.11.2019 – Teatr GOKSiR Przecław, przedstawienie „ Pchła Szachrajka” koszt 5zł (wpłaty kierować do skarbnika grupy)

06.11.2019 – Obchody Święta Niepodległości, uroczysty występ godz. 15.00 (prosimy aby dzieci były ubrane na galowo),

18.11.2019 – wyjście do kina w GOKSiR w Przecławiu,

20.11.2019 – Wyjazd na lotnisko,

21.11.2019 – „Dzień Kredki” wyjście do biblioteki w Przecławiu, 

27.11.2019 – „Miasto Nauki” – dzień eksperymentów ( koszt 10zł od osoby – wpłaty prosimy kierować do skarbnika grupy)


 • -

 • -

Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy – sałatka owocowa Truskaweczek

11 października dzieci z grupy Truskawki zamieniły się w kucharzy. Każde dziecko przyniosło w tym dniu swoje ulubione owoce, deseczkę, nożyk oraz miskę. Prace dzieci rozpoczęły od umycia rąk oraz owoców. Następnie przypomnieliśmy o zasadach bezpiecznego korzystania z przyborów kuchennych. Przygotowane przedszkolaki zasiadły do stołów gdzie czekały na nich owoce. Rozpoczęło się wielkie krojenie. Gdy wszystkie składniki były pokrojone nastąpił moment wymieszania składników. Sałatka była wyśmienita. Taka zdrowa, samodzielnie przygotowana skusiła nawet niejadków. 

             Szeflińska Magdalena


 • -

Uwaga! Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla Przedszkolaków na najładniejszy portret ulubionego nauczyciela / pomocy nauczyciela.
Technika prac dowolna. Oceniana będzie samodzielność, estetyka wykonania, oryginalność, ale przede wszystkim własna praca dziecka!

Na prace czekamy do piątku (11.10). Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę!

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi w Dniu Edukacji Narodowej 14.10, wraz z wystawą wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Dla laureatów konkursu przewidziane są upominki i nagrody!!

Gotowe portrety należy przekazać Pani Bożence ze żłobka (grupa Pszczółek).

 

Rada Rodziców

Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

 • -

Treści programowe październik

Krąg tematyczny: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Krąg tematyczny: Co nam jesień w koszu niesie?

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

Krąg tematyczny: Uczymy się dbać o swoje zdrowie

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

Krąg tematyczny: Niezwykły rytm przyrody

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej

 • -

Przedstawienie teatralne – Truskawki

Dnia 27 września grupa Truskaweczek wzięła udział w przedstawieniu pt” Wakacje z Babcią Jadzią”.

Przezabawne przedstawienie podczas którego widać było radość dzieci.

M. Sz.

 


 • -