• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych

  • -

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych


16 kwietnia 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Na rok szkolny 2018/2018 prowadzony będzie nabór do:
1.Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach  złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. W przypadku wniosku do Przedszkola Publicznego w Przecławiu, w tym roku wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce (sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu).

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:

– Wielodzietność rodziny kandydata
– Niepełnosprawność kandydata
– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po I etapie rekrutacji w przedszkolu nadal będą wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny – 8 pkt;

 

 

Załączniki do pobrania