• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

  • -

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Kwiaty dla Polski”

Regulamin konkursu plastycznego

§ 1

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny. Organizatorkami konkursu są Panie Edyta Maciejczyk, Sylwia Kozłowska oraz Olga Nowicka.
§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wzbudzenie szacunku do kraju ojczystego, poznanie i utrwalenie symboli narodowych, rozwijanie zdolności manualnych dziecka.
§ 3
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
§ 4
Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę. Format i technika prac dowolne. Przyjmowane będą prace płaskie oraz przestrzenne. Każda praca musi być podpisana! (Imię i nazwisko, wiek, grupa do której uczęszcza dziecko). Prace oceniane będą przede wszystkim pod kątem samodzielności i wkładu dziecka w wykonanie pracy.
§ 5
Terminarz
Prace konkursowe należy składać do 26.10.2018r. do Pani Edyty Maciejczyk, Sylwii Kozłowskiej (gr. Jeżynki), Olgi Nowickiej (gr. Śliweczki), bądź wychowawców grup.
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2018.

§ 6
Nagrody
Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorki. Nagrodzone zostaną

3 pierwsze miejsca. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
§ 7
Postanowienia końcowe
Osoba biorąca udział w konkursie przyjmuje zasady konkursu umieszczone w regulaminie, jest autorem zgłoszonej pracy oraz wyraża zgodę by praca została wyeksponowana podczas wystawy zorganizowanej z okazji Dnia Niepodległości.