• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Truskawki

  • -

Treści programowe listopad – Truskawki

Treści programowe listopad – Truskawki

Tydzień 1: Odkrywam świat wokół mnie

– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych,

 -rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć ,

– wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt),

 kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,

-kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju

(elementy składowe adresu)

-kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)

-doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

-usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T”=śród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”,

„za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

-kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle

samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

Tydzień 2: Moja Ojczyzna -Polska

-aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i -naśladowczych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy) podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

-wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do

społeczności lokalnej

-kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody,

różnorodnych smaków kuchni regionalnych

-kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)

-kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność,

wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie)

-poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”

-kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

-kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”,

„za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

-klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie)

 

Tydzień 3: Dawnej i dziś

– kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach

-aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami

-rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej,

umiejętność wygrywania i przegrywania)

-wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom

-wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

-wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych

-rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”

-wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

-zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”

-wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6

-kształtowanie świadomości własnego ciała

-kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała

-wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 

Tydzień 4: Podróżujemy w dawne czasy

-kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej   podczas ćwiczeń gimnastycznych i

zabaw ruchowych

-aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji

– kształtowanie uczuć patriotycznych

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł

– rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami

– kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

– poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”

– doskonalenie analizy sylabowej wyrazów

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

– wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

– zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”

– wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7