• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jabłuszka

 • -

Treści programowe marzec – Jabłuszka

Tydzień I: Odkrywamy tajemnice ziemi

 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Tydzień II: Zwierzęta i rośliny wokół nas

 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – samodzielne ubieranie się i rozbieranie
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

Tydzień III: Kosmiczne przygody

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca)
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Tydzień IV: Mali ekolodzy

 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanego kryterium