• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021

  • -

Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021

30 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 i potrwa do 21 kwietnia 2020r.

Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

  1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie 
  2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
  3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
  4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
  5. Przedszkola Publicznego w Przylepie

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru

http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Rodzicom na wysłanie dokumentów (wniosków, zaświadczeń, oświadczeń) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru, za pomocą strony http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Funkcjonalność dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Instrukcja postępowania: INSTRUKCJA - elektroniczne przesyłanie dokumentow (wniosek, oświadczenia) do przedszkola pierwszego wyboru Wszelkie pytania związane z rekrutacją proszę kierować na adres email: wyrebska@kolbaskowo.pl

Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

 Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:

– Wielodzietność rodziny kandydata

– Niepełnosprawność kandydata

– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Kołbaskowo

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ważne:  przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego – 5 pkt;

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny – 8 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

Ad.1 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie  z uczelni/szkoły zawierające  informacje o nauce   w systemie  dziennym,  zaświadczenie  o osobistym   prowadzeniu   gospodarstwa   rolnego   lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Ad.2 oświadczenie  rodziców  kandydata  o zamieszkiwaniu  dziecka  w Gminie  Kołbaskowo;  oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT – oświadczenie każdego z rodziców

Ad.3 oświadczenie  rodziców  kandydata  o kontynuacji  edukacji  przedszkolnej  przez  rodzeństwo  kandydata w tym  samym  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej,  przedszkolu  publicznym  lub  innej  formie wychowania  przedszkolnego  lub  nauki  w szkole  podstawowej,  przy  której  funkcjonuje  dany  oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego.

Załączniki:

Informator dla rodziców - rekrutacja przedszkole 2020-2021

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny2020-2021 (2)